طراحی سایتنرم افزار صدور قبوض شهرک صنعتی

قابلیت ها و کاربردهای سیستم :

تعیین حق شارژ شهرک ها و نواحی صنعتی به صورت جداگانه

امکان صدور قبض شهرک های صنعتی

امکان ثبت آب بها و حق شارژ متقاضی

امکام گزارش گیری آب بها وحق شارژ متقاضی

ثبت اطلاعات متقاضیان

امکان ثبت قرادادها

امکان ثبت حجم انشعاب

امکان ثبت قبض پرداختی

امکان تعریف حساب های بانکی برای واریز فیش

امکان گزارش گیری به صورت اکسل

امکان تعیین دسترسی به سیستم برای کاربران به صورت جداگانه

امکان  مدیریت وکنترل بدهی متقاضیان