طراحی سایتسامانه طراحی و نظارت پروژه ها

در چند سال گذشته بحث یکپارچه سازی و الکترونیکی شدن مکاتبات و ارتباطات بین واحد های سازمانی مختلف از مباحث مهم و مطرح مدیریتی در تمام حوزه ها بوده است و سازمان های موفق و رو به رشد همواره از پیشگامان بهره گیری از این نرم افزار و سامانه ها بوده اند. همین رویکرد در نرم افزار "طراحی، نظارت و اجرای پروژه ها" شرکت ها قابل درک می باشد، چرا که در این حوزه کاربران و کارشناسان متعددی در قالب نقش های گوناگون با همدیگر در ارتباط می باشند و لزوم توسعه و استقرار یک سامانه یکپارچه و اتوماسیون محور با قابلیت دسترس پذیری بالا و پایدار جهت مدیریت گردش کارها کاملا حس می شود.

در طی مطالعات اولیه بر فرآیند های جاری در حوزه طراحی و نظارت معاونت مهندسی و برنامه ریزی به این نتیجه رسیدیم که به دلایلی همچون توزیع جغرافیایی کارشناسان و طراحان و همچنین مدیریت متمرکز جهت صحه گذاری طرح ها در مراکز استان ها، گاهی تصویب یک طرح به گذشت هفته ها زمان منجر می شود. لذا با ایجاد یک سامانه جامع و علی الخصوص تحت وب می توان فرآیند ایجاد تا تصویب یک طرح و در نهایت نظارت بر اجرای طرح ها را به کمترین زمان تقلیل داد .چشم اندار پروژه

1.2  کلیات

سامانه "طراحی، نظارت و اجرای پروژه ها" دارای دو زیر سیستم می باشد :

  • زیر سیستم طراحی
  • زیر سیستم نظارت

در فاز تحلیل سیستم به جرئیات بیشتر و دقیق تری از سیستم دست خواهیم یافت  اما در مطالعات اولیه نیازمندی های عملکردی هر زیر سیستم به شرح زیر استخراج شده است:

 زیر سیستم طراحی

این زیر سیستم بخش اصلی سیستم محسوب می شود و هدف آن مکانیزه کردن انجام فرآیند ایجاد تا تصویب طرح های برق رسانی می باشد. در این زیر سیستم یک دیدگاه اتوماسیون محور حاکم است و تمامی طراحان، کنترل کننده ها، تایید کننده ها و صحه گذاران دارای کارتابل مختص خود می باشند. با توجه به اینکه هر نوع طرح  فرآیند و مسیر تصویب مختص به خود را دارد لذا در این زیر سیستم تمهیداتی اتخاذ شده است تا بتوان فرآیند تصویت را به صورت پویا تعریف نمود . برخی از ویژگی های این زیر سیستم به شرح زیر می باشد :

1-  امکان بارگذاری فرم درخواست و ضميمه آنها توسط کارشناس طراحی

2- ارائه شماره طرح یونیک ( مطابق دستورالعمل ) بر اساس امور مربوطه توسط نرم افزار همچنين امکان اضافه نمودن نام طرح ، تاريخ درخوست طرح ، نام طراح و محل اجرای طرح و ...

3- امکان تکميل مراحل طراحی بر اساس دستورالعمل ارائه طرح بصورت مرحله ای :

3-1- امکان تنظيم فهرست عناوين و پيوست ها توسط طراح

3-2- امکان تنظيم فرم زمان بندی طرح بصورت گانت چارت

3-3- امکان درج علام نقشه کشی

3-4- امکان شرح نحوه برقرسانی بصورت امکان نوشتاری توسط طراح

3-5- امکان ارائه مشخصات اجرايی و فنی طرح بصورت امکان نوشتاری و امکان بارگذاری محاسبات الکتریکی و مکانیکی

3-5-1- امکان بارگذاری نتیجه محاسبات الکتريکی از نرم افزار CYME

3-5-2- امکان بارگذاری نتیجه محاسبات مکانيکی از نرم افزار PDlD

3-6- امکان بارگذاری کروکی طرح از نرم افزار Auto cad مطابق دستورالعمل

3-7- امکان کانورت کروکی تهيه شده به سيستم GIS در لايه طراحی

3-8- امکان بارگذاری جدول تجهيزات از خروجی برنامه کنترل پروژه و لينک آن با پيوست فرم کنترل کيفيت تجهيزات و لوازم

3-9- انتخاب پيوست ها

4- امکان ایجاد امضاء الکترونيکی طرح در تمام صفحات (در محل های مشخص شده) برای امضاء کنندگان شامل طراح؛ بازنگری کننده ؛ تائيدکننده، تصديق کننده و صحه گذاری و ارجاع اتوماتيک طرح به بازنگری کننده طرح

5- تکميل چک ليست بازنگری طرح توسط بازنگری کننده بصورت الکترونيکی و تائيد طرح بصورت امضاء الکترونيکی تمام صفحات (در محل های مشخص شده) و یا امکان درج ايرادات اساسی و عودت طرح به طراح

6- تکميل چک ليست تصديق و صحه گذاری توسط تصديق کننده و امضاء الکترونيکی تمام صفحات و یا امکان درج ايرادات اساسی و عودت طرح به طراح و يا تائيد کننده طرح با اعلام نواقصات

7- امکان پرينت برای طراح بعد از تائيد و تصديق طرح

8- امکان رهگيری هر يک از مراحل هفت گانه

 

زیرسیستم  نظارت

پس از تصویب نهایی طرح به ناظر و پیمانکار ارسال می گردد . ناظر در طول انجام فعالیت های نظارتی بر روند انجام طرح توسط پیمانکار و پیشرفت فیزیکی آن نظارت دارد و در هر نوبت تعدادی چک لیست نظارتی برحسب نوع طرح را تکمیل می نماید. به دلیل اینکه پروژه ها در محیط خارج از شرکت انجام می شود، لذا نیاز هست که این زیر سیستم در دو پلتفرم تحت وب و نسخه آندروید طراحی گردیده است تا ناظران به سهولت اقدام به ثبت گزارشات خود نمایند. برخی از ویژگی های این زیر سیستم به شرح زیر می باشد :

1- امکان دریافت فرم بلامانع بودن اجرای طرح به همراه صورتجلسه پيکتاژ و زمان بندی اجرای پروژه بارگذاری شده توسط پيمانکار در کارتابل ناظر و یا ارسال فرم شروع بکار اجرای طرح (در خصوص طرحهای سرمايه گذاری ) به همراه صورتجلسه پيکتاژ و زمان بندی اجرای پروژه بارگذاری شده توسط مجری به کارتابل ناظر

2- امکان بارگذاری و رويت طرح توسط ناظر با استفاده از کد يونيک طرح

3- امکان بارگذاری کروکی تهيه شده از سيستم GIS به تبلت ناظر

4- امکان انجام نظارت مرحله ای (4 مرحله) و تکميل چک ليست های مربوطه در محل توسط دستگاه تبلت و درج نواقصات مطابق فرمهای دستورالعمل

5- امکان اعلام نواقصات پروژه در هر مرحله به پیمانکار مربوطه

6- امکان تکمیل اطلاعات توصیفی تجهیزات استفاده شده در کروکی بارگذاری شده از سيستم GIS

7- امکان تکميل فرم های ارزيابی پيمانکار توسط ناظر

8- امکان کانورت کلیه اطلاعات تکمیل شده توسط ناظر از دستگاه تبلت به PC و دیتا بیس نرم افزار و دیتا بیس سیستم GIS

9- امکان بارگذاری فرم تحويل و تحول

10- امکان پرينت از پرونده طراحی و چک ليست های نظارت بعد از تکميل مرحله 7

 

تنظیمات را ویرایش و ذخیره نمایید